Co je exekuce ?

Exekuce

Práva a povinnosti, jež jsou vymezena v pravomocném soudním rozhodnutí, nejsou ze strany povinného vždy dobrovolně v dané lhůtě splněna. Pokud povinný subjekt takto uloženou povinnost nesplní, může být k jejímu plnění přinucen pomocí exekučního řízení. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí v případě, že povinná osoba včas a řádně nesplní povinnost, kterou má stanovenou vykonatelným rozhodnutím. Exekuce je procesními normami svěřena různým správním orgánům.

Exekuční úkon

Exekučním úkonem je povinný donucován ke splnění dříve uložené povinnosti, kterou nesplnil dobrovolně, řádně a včas. Bezprostředním podkladem pro jeho provedení je písemný příkaz, který vydá správní orgán příslušný pro provedení správní exekuce. Exekuční úkony provádějí pověření zaměstnanci správního orgánu. Zákon stanoví případy, kdy úkon nelze provést. Při vymáhání peněžitých plnění se na provádění exekučních úkonů podílejí i třetí osoby, např. plátce mzdy, peněžní ústavy. Soud může provedením úkonu pověřit buď soudního vykonavatele (zaměstnanec soudu) nebo soudního exekutora (soukromá osoba, kterou touto činností pověřil stát). Pro provádění exekučních úkonů platí zásada přiměřenosti.

Exekuční titul

Nezbytným předpokladem k tomu, aby mohla být exekuce provedena je, že oprávněný musí disponovat tzv. exekučním titulem, kterým je především:

  • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu, pokud přiznává právo, zavazuje k povinnosti nebo postihuje majetek, zejména tedy rozsudek, platební rozkaz a směnečný platební rozkaz
  • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
  • vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
  • vykonatelný rozhodčí nález
  • notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
  • některá další vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon

Účastníci řízení

Výkon rozhodnutí soud nařizuje na návrh oprávněného, a to většinou bez slyšení povinného. Soud nařídí jednání pouze tehdy, považuje-li to za nezbytné. Soud poskytne účastníkům poučení o jejich procesních právech a rozhoduje usnesením. Účastníky exekučního řízení jsou povinný a oprávněný. Tam, kde je výkonem rozhodnutí postižen majetek ve společného jmění manželů, je účastníkem řízení i manžel povinného.

Exekuce prodejem zástavy pro zajištěnou pohledávku

Nedobrovolnou veřejnou dražbu je možné použít výhradně pro výkon rozhodnutí, které přiznává pohledávku zajištěnou zástavním právem. Tento způsob výkonu rozhodnutí spočívá v provedení dražby takto zastavené věci nebo nemovitosti a v uspokojení zajištěné pohledávky věřitele (oprávněného) z jejího výtěžku.

Online žádost o vyplacení exekuce

Nezávazná žádost o vyplacení exekuce. Na základě Vámi zadaných údajů předběžně posoudíme Vaši žádost. Poté Vás budeme kontaktovat.

Jméno a příjmení
Rodné číslo
Telefon
Email
Adresa nemovitosti
(ulice, č.p., město, psč)
Přibližná cena nemovitosti
Druh nemovitosti
Požadovaná výše úvěru
Jste vlastníkem nemovitosti
V jaké výši máte exekuci ?
Váš měsíční příjem celkem
Máte záznam v registrech?

Na základě Vámi zadaných údajů předběžně posoudíme Vaši žádost. Poté Vás budeme kontaktovat. Vámi sdělené údaje považujeme za důvěrné.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte telefonickou centrálu 723 100 166.

Chcete hypotéku? Neprošli jste v bance? Nemůžete dostatečně prokázat své příjmy? Máte záznam v registru dlužníků? To nám nevadí! My Vás neodmítneme!!! Chcete konsolidovat své závazky, kupovat, či rekonstruovat nemovitost, nebo peníze využít libovolně na cokoliv chcete? Máme menší požadavky na bonitu klientů než banka, se srovnatelným úrokem jako banka. U nás hypotéku získá téměř každý bez problémů až na 30 let !!! Nemusíte prokazovat účel !!! Vycházíme vstříc potřebám klientů !!!!